Skip to main content

Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą ktorej siedziba znajduje sie na terenie Niemiec i obowiazujacym jezykiem urzedowym jest jezyk niemiecki i dlatego prawnie wiążącym tekstem jest wersja niemiecka. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu bestcapital.gmbh. Korzystanie z serwisu bestcapital.gmbh jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do bestcapital. gmbh. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Jako administrator bestcapital.gmbh wdrożył szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych bestcapital.gmbh opiera się na terminach używanych przez europejską dyrektywę i prawodawcę, gdy przyjmowano ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić użyte terminy. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy następujących terminów:

a) dane osobiste
Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uważa się osobę, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedna szczególna cecha wyrażająca można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) osoba dotyczaca
Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

c) przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie
Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane konkretnej osobie, której dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Kontroler lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, można ustanowić przepisy dotyczące administratora lub szczególnych kryteriów jego wyznaczenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

h) Przetwarzający
Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu kontrolera.

i) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Za odbiorców nie uznaje się jednak organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego upoważnienia do prowadzenia dochodzenia na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego.

j) Strona trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem danych, podmiotem przetwarzającym oraz osobami, które na mocy bezpośredniej odpowiedzialności administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda
Zgoda oznacza każde dobrowolne, konkretne i świadome wskazanie swojej woli, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez które podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest Stopka

3. Pliki cookie

Strony internetowe bestcapital.gmbh używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie. Korzystając z plików cookie, bestcapital.gmbh może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie. Plik cookie może służyć do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem witryny internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania pozycji, które klient umieścił w wirtualnym koszyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa bestcapital.gmbh zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. Odsyłacz), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do uniknięcia niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, bestcapital.gmbh nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam dla niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem statystycznie i dalej oceniane przez bestcapital.gmbh w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwości kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa bestcapital. gmbh zawiera, na podstawie przepisów ustawowych, dane szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednio komunikację z nami, co również obejmuje ogólny ustawowy adres tzw. poczty (adres e-mail). W przypadku osoby, której dane dane, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty lub listu kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane kontaktowe, które zapisuje się. Takie dane osobowe dotyczące danych osobowych, które są podane jako dane. Te dane osobowe nie będą korzystać z usług prywatnych.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to określone w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez innego ustawodawcę w przepisach, które osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych została podana. Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia lub inny odpowiedzialny ustawodawca, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wynikające z dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do żądania potwierdzenia od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

b) Prawo do informacji
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • Cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
 • Jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu, wobec tego przetwarzania
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą
 • Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje o logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą < / li>
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z transmisją. Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

c) Prawo do sprostowania
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - także poprzez zgłoszenie uzupełniające. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, do żądania od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile zachodzi jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest niezbędny:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane w celach, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba zainteresowana cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. < / li>
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn i osoba zainteresowana chce usunięcia danych osobowych przechowywanych w bestcapital.gmbh, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik bestcapital.gmbh zapewni natychmiastową realizację żądania usunięcia. Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez bestcapital.gmbh, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, bestcapital.gmbh podejmuje odpowiednie działania uwzględniające dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, również natury technicznej, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych innych administratorów danych zażądał danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik bestcapital.gmbh załatwi niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
 • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w bestcapital.gmbh, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik bestcapital.gmbh zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez prawodawcę europejskiego dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały udostępnione przez osobę odpowiedzialną w sposób ustrukturyzowany, powszechny i format do odczytu maszynowego. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur, chyba że jest to niezbędne do wykonania zadania, które jest w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została powierzona osobie odpowiedzialnej. Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile jest to możliwe. nie wpływają na prawa i wolności innych osób. Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem bestcapital.gmbh.

g) Prawo do sprzeciwu
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. DS-GVO ma miejsce na sprzeciw. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Bestcapital.gmbh nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli bestcapital.gmbh przetwarza dane osobowe w celu obsługi direct mail, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą typu direct mail. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu przez bestcapital.gmbh do celów marketingu bezpośredniego, bestcapital.gmbh nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest realizowane przez bestcapital.gmbh do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 DS-GVO wnieść sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem bestcapital.gmbh lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procesów wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje wobec niej skutki prawne lub istotnie na nią wpływa w podobny sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów Unii lub ustawodawstwa państwa członkowskiego, którym podlega osoba odpowiedzialna podmiot danych, a przepisy te podejmują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) jest podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, bestcapital.gmbh podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

8. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to na przykład miejsce w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług lub wynagrodzenia, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest art.6 I lit. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie przeważają. Jesteśmy szczególnie upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

9. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

10. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub do jej rozpoczęcia.

11. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych

Wymóg zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje niepodania danych Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). W celu zawarcia umowy czasami konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie będziemy musieli przetworzyć. Na przykład osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba zainteresowana poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje niepodania danych osobowych.