Skip to main content

Ogólne warunki handlowe (AGB)

1. Uwagi wstępne

Dyrektor zarządzający Pan Marcin Adamek (zwany dalej „pośrednikiem”) zapewnia, że posiada wymagane prawem warunki do wykonywania zawodu pośrednika zgodnie z § 34c GewO. Niniejsze warunki są przedmiotem ustnej lub pisemnej umowy maklerskiej. Strona umowy w momencie jej zawarcia jest:

BEST CAPITAL reprezentowany przez
Marcin Adamek
Am Hohen Feld 129
13125 Berlin
Telefon: +49 30 23354689
Internet: www.bestcapital.gmbh
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zakres, czas trwania umów, porozumien, nda oraz pelnomocnictwo

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji prawnych między pośrednikiem a klientem. Klientem w rozumieniu niniejszej umowy może być zarówno sprzedający nieruchomość, jak i kupujący i wynajmujący, a także najemca, który zgodnie z postanowieniami zasady zamawiania jest nazywany poszukującym np: mieszkania, powierzchni biurowej lub pod hale produkcyjna itp. Kiedy wspomniana jest główna umowa, oznacza to zakup, wynajem lub dzierżawę. W zakresie, w jakim istnieją indywidualne przepisy umowne, które odbiegają od nich lub są z nimi sprzeczne, pierwszeństwo mają indywidualne przepisy umowne. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (AGB) mogą być przez nas w każdej chwili zmieniane i dostosowywane bez konieczności informowania partnera biznesowego i obowiązują od dnia zmiany i opublikowania na tej stronie.

Jeżeli czas trwania nie jest określony w umowie, porozumieniu lub NDA pomiędzy maklere a partnerem biznesowym, zostanie on ustalony na dwa lata i nie może zostać rozwiązany wcześniej przez zleceniodawcę. Makler może jednak wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn i ze skutkiem natychmiastowym.

Podpisujący, który zawiera jakąkolwiek pisemną umowę z brokerem, swoim podpisem zapewnia, że ​​jest upoważniony do podpisywania w imieniu firmy, w przeciwnym razie ponosi odpowiedzialność prywatną w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia tejze umowy.

3. Realizacja umowy maklerskiej

Do zawarcia umowy maklerskiej nie jest wymagana forma pisemna. Umowa maklerska może być również prawnie skuteczna, jeżeli pośrednik oferuje nieruchomość (np. wysyłając ekspozycję pocztą elektroniczną), może zostać uznany za pośrednika, określa swoje roszczenie o prowizje w przypadku sukcesu, a zainteresowana strona zwraca się do niego o usługi pośrednictwa (np. expose nieruchomości). W takim przypadku umowa maklerska zawierana jest ustnie i domyślnie. W przypadku wynajmu nieruchomości, jeżeli należy złożyć roszczenie prowizyjne w stosunku do osoby ubiegającej się o mieszkanie, do zawarcia umowy o pośrednictwo w formie tekstowej wymagane jest zlecenie wyszukiwania od osoby poszukującej mieszkania. Nie jest możliwe zawarcie umowy pośrednictwa między poszukującym mieszkania a pośrednikiem. Umowa pośrednictwa między wynajmującym a pośrednikiem zostaje zawarta, gdy wynajmujący złoży zamówienie na poszukiwanie, a pośrednik je zaakceptuje. W przypadku zawarcia pisemnej umowy maklerskiej lub zawarcia indywidualnych umów, wspomniane tam umowy mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

Umowa pośrednictwa pomiędzy kupującym (inwestorem) a samym pośrednikiem zostaje zawarta również wtedy, gdy pośrednik prześle potencjalnemu kupującemu (inwestorowi) nieruchomość z adresem pocztowym w formie expose (teaser) pocztą elektroniczną, kupujący (inwestor) nie poinformuje agenta w ciągu 5 dni roboczych, ze już otrzymał ta nieruchomość od innego agenta i kupi tę nieruchomość bezpośrednio lub pośrednio od właściciela z udziałem lub bez udziału agenta.

4. Wzajemne zaangażowanie

Strony starają się, zgodnie ze swoja najlepsza wiedza i przekonaniem, wspierać drugiego partnera umownego w wypełnianiu jego obowiązków poprzez dostarczanie informacji, wykorzystania doświadczenia w najlepszy możliwy sposób, aby umożliwić obu stronom płynny i wydajny przepływ pracy. Sprzedawca udziela pośrednikowi pełnomocnictwa do kontroli księgi wieczystej, wszystkich dokumentów urzędowych, a także zarządcy mieszkania do wykonywania praw przysługujących mu jako właścicielowi mieszkania.

5. Pełnomocnictwo sprzedawcy

Sprzedawca upoważnia pośrednika do sprawdzenia księgi wieczystej we wszystkich oficjalnych aktach, a także do zarządcy mieszkania w celu skorzystania z praw przysługujących im jako właścicielom mieszkań.

6. Dotychczasowa wiedza

Zgodnie z § 242 BGB "wcześniejsza znajomość" musi zostać nam ostatecznie udowodniona w ciągu 5 dni z podaniem nazwy pierwszej strony dowodzącej, w przeciwnym razie możliwość zawarcia tej oferty uznaje się za wcześniej nieznaną. W przeciwnym razie nasza oferta jest ważna jako dowód wstępny i tym samym rodzi obowiązek zapłaty prowizji w przypadku nabycia nieruchomości przez odbiorcę lub powiązaną z nim osobę fizyczną lub prawną. Dotyczy to również sytuacji, gdy oferowana nieruchomość jest nabywana w drodze prywatnego przetargu lub w ramach obowiązkowej procedury aukcyjnej, lub w drodze wadium, lub poprzez nabycie opłat gruntowych lub udziałów w spółce. Powyższą prowizję należy uiścić również w przypadku przekazania niniejszej oferty osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody. Jeżeli istnieje wcześniejsza wiedza, partner biznesowy jest zobowiązany do poinformowania pośrednika w obrocie nieruchomościami w ciągu 5 dni roboczych:

 • Data otrzymania oferty nieruchomości
 • Imie i Nazwisko agenta nieruchomości i agencje nieruchomości
 • Wskazanie właściciela

7. Zakaz ujawniania informacji

Wszystkie informacje, które klient otrzymuje od pośrednika, są przeznaczone wyłącznie dla niego. Dlatego zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek informacji stronom trzecim bez pisemnej zgody pośrednika. Jeśli klient naruszy ten obowiązek, a osoba trzecia, której przekazał informacje, zawrze główna umowę z klientem pośrednika, klient jest zobowiązany do zrekompensowania pośrednikowi kwoty uzgodnionej prowizji powiększonej o podatek VAT.

8. Podwójna aktywność pośrednika

Pośrednik może pracować zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego i ma prawo do pobierania prowizji od obu stron. W przypadku umowy najmu, pośrednik może otrzymać zlecenie pośrednictwa tylko od wynajmującego lub od najemcy.

9. Następstwa biznesowe

Jeśli dojdzie do innej transakcji nieruchomości między klientem pośrednika (sprzedający) a klientem pośrednika (kupującym), klient jest zobowiązany do zapłaty prowizji pośrednikowi. Ta zależność jest ważna 24 miesiące od daty zakończenia pierwszej transakcji z udziałem pośrednika. Jeśli prowizja została uzgodniona z dwoma klientami, klienci są zobowiązani do zapłaty prowizji pośrednikowi. Ponadto niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, jeśli zamiast umowy zakupu zostanie zawarta umowa najmu lub dzierżawy lub odwrotnie.

10. Prowizja maklerska

Nasze oferty podlegają prowizji dla inwestora / kupującego / najemcy. Obowiązuje stawka prowizji podana w ofercie. Nasze prowizje są do negocjacji. Ogólnie są to:

 • w przypadku umów sprzedaży lub umów o wspólną inwestycję (joint venture) w Niemczech i za granica prowizja wynosi 7,14% notarialnej ceny zakupu z VAT i jest należna z chwila zawarcia umowy i zapłaty przez kupującego Marcinowi Adamkowi. Przy zakupie nieruchomości lub portfela nieruchomości o wartości ponad 10 mln EUR oplata maklerska zostaje obniżona do 4,76%, ponad 25 mln EUR do 3,57% z VAT. W przypadku wynajmu obowiązuje stawka ryczałtowa Ustalenie prowizji dowodowej. Jeśli dojdzie do skutku inna transakcja z właścicielem Nieruchomości niż pierwotnie, wspomniane prowizje są również płatne.
 • w przypadku wynajmu nieruchomości mieszkalnych: 2,38 czynszu miesięcznego z VAT, w przypadku stopniowanych umów najmu, miesięczny czynsz oparty na całkowitym okresie jest obliczany jako czynsz miesięczny
 • dla komercyjnych nieruchomości na wynajem:
  • przy okresie krótszym niż 5 lat prowizja wynosi 2 miesięczne czynsze, w tym dodatkowe koszty plus 19% VAT (= 2,38 czynszu miesięcznego)
  • na okres dłuższy niż 5 lat lub nieograniczony, prowizja wynosi 3 miesięczne czynsze, w tym dodatkowe koszty plus VAT (= 3,57 czynszu miesięcznego)
  • jeśli uzgodniono opcje przedłużenia, prowizja wzrasta o kolejny miesięczny czynsz, w tym dodatkowe koszty plus VAT (= 1,19 miesięcznego czynszu)

Jeżeli inne wynagrodzenie zostało uzgodnione w pisemnej umowie maklerskiej, uznaje się to za uzgodnione.

Roszczenie prowizyjne powstaje z chwila zawarcia umowy kupna, najmu lub dzierżawy lub umowy o wspólną inwestycję (joint venture) na podstawie dowodu lub pośrednictwa. Prowizja za pośrednictwo jest należna z chwila zawarcia głównej umowy (zakupu, najmu, dzierżawy lub o wspolnej inwestycyjnej (joint-venture)).

Wyplata prowizji

Broker jest uprawniony do wypłaty uzgodnionej prowizji lub prowizji z exposé (teaser) bez względu na formę prawną przeniesienia własności nieruchomości lub jej udziałów, niezależnie od tego, czy pośrednik jest stroną kupującą czy sprzedającą strony lub reprezentował obie strony.

Sprzedający lub (i) kupujący zobowiązuje się powiadomić pośrednika nie później niż dziesięć (10) dni roboczych przed planowanym zawarciem umowy kupna, podając miejsce transakcji, kwotę ceny do zapłaty za przedmiotowego majątku lub jego udziałów.

Agent dostarczy przykładową fakturę do zatwierdzenia na dziesięć (10) dni roboczych przed transakcją. Sprzedający lub (i) kupujący zobowiązuje się w dniu otrzymania do akceptacji faktury lub przedstawienia swoich zastrzeżeń również w dniu jej otrzymania. Jeżeli strona sprzedająca lub (i) kupujący nie sprzeciwi się projektowi faktury w dniu otrzymania faktury, fakturę uważa się za ważną i zaakceptowaną przez stronę sprzedającą lub (i) kupującego. Faktura może być wysłana elektronicznie pocztą elektroniczną, oryginał pocztą lub doręczona osobiście w dniu transakcji. Faktura przesłana elektronicznie ma taką samą ważność jak oryginał.

Kwota prowizji jest wpłacana w całości przez klienta brokera, takiego jak sprzedający lub (i) kupujący itp. 8 (osiem) dni roboczych przed transakcją u notariusza jako depozyt. Potwierdzenie wpłaty prowizji zostanie wysłane do brokera przez notariusza na 8 (osiem) dni przed transakcją, w której dokonywana jest wpłata. Broker ma prawo wybrać, u którego notariusza zostanie zdeponowana prowizja. Wpłacona prowizja jest wypłacana w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • Kwota transakcji (cena sprzedaży lub kapitał) zostaje zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedającego. Klient zobowiązany jest do poinformowania na piśmie pośrednika i notariusza, u którego jest przechowywana prowizja, o zaksięgowaniu kwoty transakcji w dniu księgowania.
 • Klient jak i nabywca, czyli nowy właściciel itp. nieruchomości lub jej udziałów, przedstawia potwierdzenie przelewu lub zwolnienia kwoty transakcji z depozytu notarialnego na rachunek sprzedającego. Klient zobowiązany jest do powiadomienia brokera i notariusza, u którego pobierana jest prowizja, w dniu przelewu.
 • Klient taki jak kupujący lub (i) sprzedawca itp. nie informuje brokera lub notariusza w ciągu 5 dni roboczych od dnia transakcji, że transakcja między nimi nie powiodła się. Kwota kaucji poświadczonej notarialnie nie może zostać zwrócona kupującemu lub (i) sprzedającemu, dopóki obie strony nie oświadczą na piśmie, że transakcja nie doszła do skutku.

Do gwarantowanej prowizji należnej brokerowi doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) według stawki i w sposób zgodny z prawem obowiązującym w momencie wystawienia faktury VAT. Jeżeli strony transakcji określają płatności w transzach, broker otrzymuje również wynagrodzenie w proporcjach transz na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT.

W przypadku, gdy klient, taki jak sprzedawca lub (i) kupujący, z klientem wskazanym przez pośrednika, takim jak sprzedawca lub (i) kupujący, zawrze bezpośrednio lub pośrednio inny rodzaj umowy przeniesienia własności nieruchomości lub jej akcje automatycznie zawierana jest umowa maklerska, a maklerowi automatycznie przysługuje prowizja. Kwoty prowizji określone są w pkt. 10 niniejszych ogólnych warunków.

W przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej udziałów klientowi, takiemu jak sprzedawca lub (i) kupujący, któremu pośrednik złożył ofertę sprzedaży nieruchomości lub jej udziałów, a także w przypadku nabycia tych praw przez małżonka, tymczasowo przeniesionego, rodzeństwa lub pierwszej klasy na osobę wskazaną przez maklera oraz za pośrednictwem osoby prawnej, jednostki organizacyjnej lub spółki osobowej, której wspólnikiem jest osoba wskazana przez maklera, wspólnika lub w której prowadzi działalność jako organ zarządzający lub nadzorczy, a jeżeli tak jest osobą prawną, w przypadku nabycia przez członka, członka organu i jego małżonka, tymczasowego, przenoszącego, rodzeństwa lub wiążącego pierwszego stopnia.

Strony ustalają, że maklerowi przysługuje prowizja, również w przypadku zawarcia transakcji w ciągu 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od niepowodzenia transakcji, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy maklerskiej.

11. Zwrot potwierdzonych wydatków

Jeśli nie dojdzie do pożądanego zawarcia umowy, klient jest zobowiązany do zwrotu pośrednikowi poniesionych i udowodnionych kosztów związanych z realizacja złożonego zamówienia (np. koszty wprowadzenia, koszty telefonu, koszty podróży itp.). Jednak zwrot nie może przekroczyć 25% oczekiwanej prowizji.

12. Klauzula konsultacyjna

Przed zawarciem głównej umowy klient zobowiązuje się poinformować pośrednika, podając nazwę i adres planowanego partnera umowy. Ma to na celu dać pośrednikowi możliwość sprawdzenia, czy główna umowa została zawarta w wyniku jego dowodów lub pośrednictwa. Ponadto sprzedawca lub kupujący przyznaje pośrednikowi prawo do kontroli księgi wieczystej przez okres 12 miesięcy po zawarciu głównej umowy.

13. Odpowiedzialność, ograniczenie odpowiedzialności

Pośrednik nie sprawdził informacji podanych przez klienta pod katem kompletności i dokładności. Przekazane informacje, które otrzymał od sprzedawcy, wynajmującego lub zleconej strony trzeciej. Dlatego sprawdzenie informacji zależy od klienta. Pośrednik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji.

Wyklucza się odpowiedzialność za niedbale zachowanie pośredników, ich przedstawicieli prawnych lub zastępców.

14. Ograniczenia

Roszczenia klienta wobec pośrednika wygasają po trzech latach. Jeżeli ustawowy termin przedawnienia jest w indywidualnych przypadkach krótszy, ma to zastosowanie.

15. Umowy dodatkowe, dodatkowe ustalenia

Każdy z kontrahentów może pisemnie poprosić o zmianę uzgodnionego zakresu usług. Po otrzymaniu wniosku o zmianę odbiorca sprawdzi, czy i na jakich warunkach można dokonać zmiany, i niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę na piśmie o zgodzie lub odrzuceniu i, jeśli to konieczne, poda przyczyny.

16. Klauzula salwatorianina

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków lub umowy pośrednikiem będzie nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień. Dotyczy to również sytuacji, gdy cześć przepisu jest nieważna lub nieskuteczna, ale inna cześć jest ważna lub skuteczna. Odpowiednio nieważny lub nieskuteczny przepis należy zastąpić tym, który jest najbliższy pierwotnie zamierzonemu i interesom gospodarczym umawiających się stron, bez sprzeczności z innymi umowami.

17. Poufność i nieobchodzenie

Pośrednik w obrocie nieruchomościami działa w pełnej tajemnicy (nieruchomość pozarynkowa) w imieniu swoich klientów, takich jak sprzedający (właściciel), kupujący (inwestor), dzierżawca, franczyzodawca i operator hotelu. Wszystkie informacje otrzymane od agenta nieruchomości są poufne i muszą być traktowane przez wszystkich na zawsze. Każdy, kto otrzyma od pośrednika ofertę nieruchomości i stwierdzi, że nie wchodzi ona w grę, ale zna innego potencjalnego nabywcę (inwestora), który byłby zainteresowany prezentowaną nieruchomością, jest zobowiązany do przedstawienia tego potencjalnego nabywcy (inwestora) agenta nieruchomości przed przedstawieniem tej nieruchomości potencjalnego nabywcy (inwestora). Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami przedstawił właściciela nieruchomości (sprzedającego), z właścicielem nieruchomości (sprzedawcą) można się kontaktować tylko za zgodą pośrednika w obrocie nieruchomościami. Każdy kontakt musi być zatwierdzony przez agenta nieruchomości. Niniejszym każdy zobowiązuje się do przestrzegania zasad biznesowych dotyczących nieobejścia i nie czynienia w żaden sposób z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, bez względu na to czy to bezpośrednio, czy pośrednio, a także nie współpracuje z partnerami biznesowymi pośrednika, którzy zostali przedstawieni przez pośrednika. pośrednik w obrocie nieruchomościami w trakcie współpracy. Jeśli wcześniej poznałeś wymienionego partnera biznesowego, musisz udowodnić to agentowi nieruchomości na piśmie w ciągu 5 dni roboczych. Zakaz nieobchodzenia zaczyna obowiązywać w dniu przedstawienia i ustalany jest na okres 2 (dwóch) lat.

18. Wielojęzyczność

Prawnie wiążącym tekstem jest wersja niemiecka.

19. Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient jest sprzedawca w rozumieniu Handelsgesetzbuch (HGB) – niemiecki kodeks handlowy, jurysdykcja jest siedziba firmy pośrednika. W przeciwnym razie zastosowanie mają przepisy prawne Republiki Federalnej Niemiec.

20. Polityka anulowania umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Możesz odwołać swoje oświadczenie o zawarciu umowy w ciągu 14 dni na piśmie (np. listem, faksem, e-mailem) bez podania przyczyn. Bieg terminu rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszej instrukcji w formie pisemnej, ale nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzających się dostaw podobnych towarów, nie przed otrzymaniem pierwszej częściowej dostawy), a także nie przed wypełnieniem naszych informacji zobowiązania zgodnie z art. 246 § 2 w związku z § 1 ust. 1 i 2 EGBGB oraz nasze zobowiązania zgodnie z § 312e ust. 1 ust. 1 BGB w związku z art. 246 § 3 EGBGB. Terminowe wysłanie anulacji lub towaru wystarczy do dotrzymania terminu anulacji.

Anulowanie należy przesłać na adres:

BEST CAPITAL reprezentowany przez
Marcin Adamek
Am Hohen Feld 129
13125 Berlin
Telefon: +49 30 23354689
Internet: www.bestcapital.gmbh
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsekwencje anulowania

W przypadku skutecznego anulowania wzajemnie otrzymane usługi mają zostać zwrócone, a wszelkie świadczenia (np. odsetki) zrzeczenie się. Jeśli nie możesz zwrócić otrzymanej usługi w całości lub w części lub jeśli możesz ją zwrócić tylko w pogorszonym stanie, być może będziesz musiał zrekompensować nam jej wartość. Zobowiązania do zwrotu płatności muszą zostać spełnione w ciągu 30 dni. Okres ten rozpoczyna się dla Ciebie z chwilą wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub towaru, a dla nas wraz z jego odbiorem.

Specjalne instrukcje

W przypadku usługi, Twoje prawo do odwołania wygasa przedwcześnie, jeśli Twój partner umowny rozpoczął świadczenie usługi za Twoją wyraźną zgodą przed końcem okresu odstąpienia lub jeśli sam to zainicjowałeś.

Koniec konsekwencji anulowania

Obowiazki wynikajace z ustawy o praniu brudnych pieniedzy (GWG)

Ustawodawca zastrzega, że przed nawiązaniem relacji biznesowej należy zidentyfikować partnerów umownych (§ 3 GwG). Pośrednicy w obrocie nieruchomościami są teraz prawnie zobowiązani do przestrzegania tego obowiązku staranności.

Potencjalny nabywca musi zostać zidentyfikowany przez swojego agenta nieruchomości przed umożliwieniem negocjacji umowy kupna. Podczas identyfikacji należy albo odnotować dane z dowodu osobistego (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres, numer dowodu osobistego i organ wydający) albo sporządzić kserokopię dowodu osobistego.

Ponadto Twój broker musi wyjaśnić, czy jego klient działa we własnym interesie gospodarczym, czy na rzecz osoby trzeciej. Należy również odnotować, czy kontrahent i ewentualnie „właściciel rzeczywisty” jest „osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne”.

Jako klient jesteś teraz prawnie zobowiązany do dostarczenia agentowi nieruchomości informacji i dokumentów niezbędnych do wypełnienia obowiązków pośrednictwa AMLA oraz do niezwłocznego powiadamiania na piśmie o wszelkich zmianach, które pojawią się w trakcie stosunku biznesowego (§ 4 Abs. 6 GwG).