Ogólne warunki handlowe (AGB)

1. Uwagi wstępne

Dyrektor zarządzający Pan Marcin Adamek (zwany dalej „pośrednikiem”) zapewnia, że posiada wymagane prawem warunki do wykonywania zawodu pośrednika zgodnie z § 34c GewO. Niniejsze warunki są przedmiotem ustnej lub pisemnej umowy maklerskiej.

2. Zakres

Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji prawnych między pośrednikiem a klientem. Klientem w rozumieniu niniejszej umowy może być zarówno sprzedający nieruchomość, jak i kupujący i wynajmujący, a także najemca, który zgodnie z postanowieniami zasady zamawiania jest nazywany poszukującym np: mieszkania, powierzchni biurowej lub pod hale produkcyjna itp. Kiedy wspomniana jest główna umowa, oznacza to zakup, wynajem lub dzierżawę. W zakresie, w jakim istnieją indywidualne przepisy umowne, które odbiegają od nich lub są z nimi sprzeczne, pierwszeństwo mają indywidualne przepisy umowne.

3. Realizacja umowy maklerskiej

Do zawarcia umowy maklerskiej nie jest wymagana forma pisemna. Umowa maklerska może być również prawnie skuteczna, jeżeli pośrednik oferuje nieruchomość (np. wysyłając ekspozycję pocztą elektroniczną), może zostać uznany za pośrednika, określa swoje roszczenie o prowizje w przypadku sukcesu, a zainteresowana strona zwraca się do niego o usługi pośrednictwa (np. expose nieruchomości). W takim przypadku umowa maklerska zawierana jest ustnie i domyślnie. W przypadku wynajmu nieruchomości, jeżeli należy złożyć roszczenie prowizyjne w stosunku do osoby ubiegającej się o mieszkanie, do zawarcia umowy o pośrednictwo w formie tekstowej wymagane jest zlecenie wyszukiwania od osoby poszukującej mieszkania. Nie jest możliwe zawarcie umowy pośrednictwa między poszukującym mieszkania a pośrednikiem. Umowa pośrednictwa między wynajmującym a pośrednikiem zostaje zawarta, gdy wynajmujący złoży zamówienie na poszukiwanie, a pośrednik je zaakceptuje. W przypadku zawarcia pisemnej umowy maklerskiej lub zawarcia indywidualnych umów, wspomniane tam umowy mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

4. Wzajemne zaangażowanie

Strony starają się, zgodnie ze swoja najlepsza wiedza i przekonaniem, wspierać drugiego partnera umownego w wypełnianiu jego obowiązków poprzez dostarczanie informacji, wykorzystania doświadczenia w najlepszy możliwy sposób, aby umożliwić obu stronom płynny i wydajny przepływ pracy. Sprzedawca udziela pośrednikowi pełnomocnictwa do kontroli księgi wieczystej, wszystkich dokumentów urzędowych, a także zarządcy mieszkania do wykonywania praw przysługujących mu jako właścicielowi mieszkania.

5. Pełnomocnictwo sprzedawcy

Sprzedawca upoważnia pośrednika do sprawdzenia księgi wieczystej we wszystkich oficjalnych aktach, a także do zarządcy mieszkania w celu skorzystania z praw przysługujących im jako właścicielom mieszkań.

6. Dotychczasowa wiedza

Zgodnie z § 242 BGB "wcześniejsza znajomość" musi zostać nam ostatecznie udowodniona w ciągu 5 dni z podaniem nazwy pierwszej strony dowodzącej, w przeciwnym razie możliwość zawarcia tej oferty uznaje się za wcześniej nieznaną. W przeciwnym razie nasza oferta jest ważna jako dowód wstępny i tym samym rodzi obowiązek zapłaty prowizji w przypadku nabycia nieruchomości przez odbiorcę lub powiązaną z nim osobę fizyczną lub prawną. Dotyczy to również sytuacji, gdy oferowana nieruchomość jest nabywana w drodze prywatnego przetargu lub w ramach obowiązkowej procedury aukcyjnej, lub w drodze wadium, lub poprzez nabycie opłat gruntowych lub udziałów w spółce. Powyższą prowizję należy uiścić również w przypadku przekazania niniejszej oferty osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody.

7. Zakaz ujawniania informacji

Wszystkie informacje, które klient otrzymuje od pośrednika, są przeznaczone wyłącznie dla niego. Dlatego zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek informacji stronom trzecim bez pisemnej zgody pośrednika. Jeśli klient naruszy ten obowiązek, a osoba trzecia, której przekazał informacje, zawrze główna umowę z klientem pośrednika, klient jest zobowiązany do zrekompensowania pośrednikowi kwoty uzgodnionej prowizji powiększonej o podatek VAT.

8. Podwójna aktywność pośrednika

Pośrednik może pracować zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego i ma prawo do pobierania prowizji od obu stron. W przypadku umowy najmu, pośrednik może otrzymać zlecenie pośrednictwa tylko od wynajmującego lub od najemcy.

9. Następstwa biznesowe

Jeśli dojdzie do innej transakcji nieruchomości między klientem pośrednika (sprzedający) a klientem pośrednika (kupującym), klient jest zobowiązany do zapłaty prowizji pośrednikowi. Ta zależność jest ważna 24 miesiące od daty zakończenia pierwszej transakcji z udziałem pośrednika. Jeśli prowizja została uzgodniona z dwoma klientami, klienci są zobowiązani do zapłaty prowizji pośrednikowi. Ponadto niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, jeśli zamiast umowy zakupu zostanie zawarta umowa najmu lub dzierżawy lub odwrotnie.

10. Prowizja maklerska

Nasze oferty podlegają prowizji dla inwestora / kupującego / najemcy. Obowiązuje stawka prowizji podana w ofercie. Nasze prowizje są do negocjacji. Ogólnie są to:

 • w przypadku umów sprzedaży w Niemczech i za granica prowizja wynosi 7,14% notarialnej ceny zakupu z VAT i jest należna z chwila zawarcia umowy i zapłaty przez kupującego Marcinowi Adamkowi. Przy zakupie nieruchomości lub portfela nieruchomości o wartości ponad 10 mln EUR oplata maklerska zostaje obniżona do 4,76%, ponad 25 mln EUR do 3,57% z VAT. W przypadku wynajmu obowiązuje stawka ryczałtowa Ustalenie prowizji dowodowej. Jeśli dojdzie do skutku inna transakcja z właścicielem Nieruchomości niż pierwotnie, wspomniane prowizje są również płatne.
 • w przypadku wynajmu nieruchomości mieszkalnych: 2,38 czynszu miesięcznego z VAT, w przypadku stopniowanych umów najmu, miesięczny czynsz oparty na całkowitym okresie jest obliczany jako czynsz miesięczny
 • dla komercyjnych nieruchomości na wynajem:
  • przy okresie krótszym niż 5 lat prowizja wynosi 2 miesięczne czynsze, w tym dodatkowe koszty plus 19% VAT (= 2,38 czynszu miesięcznego)
  • na okres dłuższy niż 5 lat lub nieograniczony, prowizja wynosi 3 miesięczne czynsze, w tym dodatkowe koszty plus VAT (= 3,57 czynszu miesięcznego)
  • jeśli uzgodniono opcje przedłużenia, prowizja wzrasta o kolejny miesięczny czynsz, w tym dodatkowe koszty plus VAT (= 1,19 miesięcznego czynszu)

Jeżeli inne wynagrodzenie zostało uzgodnione w pisemnej umowie maklerskiej, uznaje się to za uzgodnione.

Roszczenie prowizyjne powstaje z chwila zawarcia umowy kupna, najmu lub dzierżawy na podstawie dowodu lub pośrednictwa. Prowizja za pośrednictwo jest należna z chwila zawarcia głównej umowy (umowa zakupu, najmu lub dzierżawy).

Wyplata prowizji

Pośrednik jest uprawniony do wypłaty uzgodnionej prowizji lub prowizji z expose (teaser) niezależnie od formy prawnej, w jakiej następuje przeniesienie własności/posiadania nieruchomości lub jej udziałów, niezależnie od tego, czy pośrednik reprezentował stronę kupującą, stronę sprzedającą czy obie strony.

Strona Sprzedająca lub (i) Nabywca zobowiązuje się powiadomić Maklera nie później niż dziesięć (10) dni roboczych przed planowanym zamknięciem umowy sprzedaży, wskazując miejsce transakcji, wysokość ceny, która ma być zapłacona za przedmiotową nieruchomość lub jej udziały.

Makler przedstawi przykładową fakturę do zatwierdzenia na dziesięć (10) dni roboczych przed transakcją. Strona sprzedająca lub (i) nabywca zobowiązuje się w dniu otrzymania faktury do jej przyjęcia lub do zgłoszenia zastrzeżeń również w dniu otrzymania faktury.  Jeżeli w dniu otrzymania faktury strona sprzedająca lub(i) nabywca nie zgłoszą żadnych zastrzeżeń do projektu faktury, fakturę uznaje się za ważną i przyjętą przez stronę sprzedającą lub(i) nabywcę.   Faktura może być przesłana w formie elektronicznej pocztą, a oryginał pocztą lub dostarczona osobiście w dniu transakcji.   Faktura przekazana elektronicznie ma taką samą ważność jak oryginał.

Kwota prowizji w pełnej wysokości zostanie wpłacona do depozytu notarialnego przez Sprzedającego lub(i) Kupującego na 8 (osiem) dni roboczych przed dokonaniem transakcji. Potwierdzenie wpłaty prowizji na depozyt notarialny zostanie przesłany do Maklera przez Notariusza na 8 (osiem) dni przed dokonaniem transakcji, u którego taki depozyt zostanie utworzony. Wybór kancelarii notarialnej w celu wpłaty prowizji należy do Maklera. Wyplata wynagrodzenia z tego depozytu przysługuje Maklerowi, jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 • Kwota transakcji zostanie zaksięgowana na koncie bankowym strony Sprzedającej. Sprzedający ma obowiązek powiadomić pisemnie Maklera oraz Notariusza, u którego znajduje się Prowizja w postaci depozytu, o zaksięgowaniu kwoty transakcji w dniu jej zaksięgowania.
 • Kupujący tj. nowy właściciel Nieruchomości lub jej Udziałów przedstawi potwierdzenie wykonanego przelewu lub zwolnienie depozytu notarialnego na konto Sprzedającego. Kupujący ma obowiązek powiadomić Malera oraz Notariusza, u którego znajduje się Prowizja w postaci depozytu, o wykonaniu przelewu lub zwolnienia depozytu notarialnego w dniu jego wykonania.
 • Kupujący lub(i) Sprzedający nie zgłoszą Maklerowi w przeciągu 5 dni roboczych o nie dojściu do transakcji pomiędzy nimi. Kwota znajdująca się na depozycie notarialnym nie może być zwrócona Kupującemu lub(i) Sprzedającemu do momentu pisemnego oświadczenia obu stron o niedojściu do transakcji.

Do wysokości Wynagrodzenia gwarantowanego należnego Maklerowi, doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na dzień wystawienia faktury VAT. Jeśli Strony Transakcji ustanowią płatności w transzach, również Makler będzie otrzymywał wynagrodzenie w proporcjonalnych transzach na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT.

W przypadku zawarcia przez Sprzedającego lub(i) Kupującego z wskazanym przez Maklera Sprzedającego lub(i) Kupującego bezpośrednio czy pośrednio innego rodzaju umowy przeniesienia własności Nieruchomości lub jej Udziałów zostaje automatycznie zawarta umowa współpracy z przysługującym Maklerowi roszczeniem prowizyjnym w wysokości wynagrodzenia ustalonego w tej umowie.

Wynagrodzenie należy się w przypadku zbycia własności Nieruchomości lub jej Udziałów na rzecz Sprzedającego lub(i) Kupującego któremu Makler przedstawił ofertę sprzedaży Nieruchomości lub jej Udziałów, jak również w przypadku nabycia tych praw przez jego małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo lub osoby spowinowaconej pierwszego stopnia wobec osoby wskazanej przez Maklera oraz przez osobę prawną, jednostkę organizacyjną lub spółkę osobową, której osoba wskazana przez Maklera jest wspólnikiem, udziałowcem lub w której pełni funkcję organu zarządzającego lub nadzorczego, a w przypadku gdy osobą tą jest osoba prawna w przypadku nabycia przez wspólnika, członka organu, oraz ich małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo lub osoby spowinowaconą pierwszego stopnia.

Strony zgodnie oświadczają, iż Maklerowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w pełnej wysokości, również w przypadku przeniesienia własności przez Sprzedającego lub(i) Kupującego w ciągu 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy współpracy.

11. Zwrot potwierdzonych wydatków

Jeśli nie dojdzie do pożądanego zawarcia umowy, klient jest zobowiązany do zwrotu pośrednikowi poniesionych i udowodnionych kosztów związanych z realizacja złożonego zamówienia (np. koszty wprowadzenia, koszty telefonu, koszty podróży itp.). Jednak zwrot nie może przekroczyć 50% oczekiwanej prowizji.

12. Ryczałtowy zwrot wydatków

Pośrednik ma prawo do ryczałtowego zwrotu kosztów w wysokości 100% planowanej całkowitej prowizji powiększonej o podatek VAT, jeżeli klient nadal tak poważnie naruszy umowę, ze nie można oczekiwać, ze pośrednik będzie obiektywnie współpracował, pomimo wcześniejszego nakazu.

13. Kara umowna, jeśli główna umowa nie zostanie zawarta

Jeśli pośrednik w sposób wiarygodny zorganizuje potencjalnego klienta, a klient nie zawrze głównej umowy z klientem, klient musi zrekompensować pośrednikowi zryczałtowana stawkę w wysokości 100% uzgodnionej prowizji.

14. Roszczenie o późniejsze anulowanie głównej umowy

Roszczenie pośrednika o prowizje nie wygasa, nawet jeśli główna umowa kupna/sprzedaży zostanie anulowana za obopólna zgoda kupującego i sprzedającego.

15. Klauzula konsultacyjna

Przed zawarciem głównej umowy klient zobowiązuje się poinformować pośrednika, podając nazwę i adres planowanego partnera umowy. Ma to na celu dać pośrednikowi możliwość sprawdzenia, czy główna umowa została zawarta w wyniku jego dowodów lub pośrednictwa. Ponadto sprzedawca lub kupujący przyznaje pośrednikowi prawo do kontroli księgi wieczystej przez okres 12 miesięcy po zawarciu głównej umowy.

16. Odpowiedzialność, ograniczenie odpowiedzialności

Pośrednik nie sprawdził informacji podanych przez klienta pod katem kompletności i dokładności. Przekazane informacje, które otrzymał od sprzedawcy, wynajmującego lub zleconej strony trzeciej. Dlatego sprawdzenie informacji zależy od klienta. Pośrednik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji.

Wyklucza się odpowiedzialność za niedbale zachowanie pośredników, ich przedstawicieli prawnych lub zastępców.

17. Ograniczenia

Roszczenia klienta wobec pośrednika wygasają po trzech latach. Jeżeli ustawowy termin przedawnienia jest w indywidualnych przypadkach krótszy, ma to zastosowanie.

18. Umowy dodatkowe, dodatkowe umowy

Każdy z kontrahentów może pisemnie poprosić o zmianę uzgodnionego zakresu usług. Po otrzymaniu wniosku o zmianę odbiorca sprawdzi, czy i na jakich warunkach można dokonać zmiany, i niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę na piśmie o zgodzie lub odrzuceniu i, jeśli to konieczne, poda przyczyny.

19. Klauzula salwatorianina

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków lub umowy pośrednikiem będzie nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień. Dotyczy to również sytuacji, gdy cześć przepisu jest nieważna lub nieskuteczna, ale inna cześć jest ważna lub skuteczna. Odpowiednio nieważny lub nieskuteczny przepis należy zastąpić tym, który jest najbliższy pierwotnie zamierzonemu i interesom gospodarczym umawiających się stron, bez sprzeczności z innymi umowami.

20. Wielojęzyczność

Prawnie wiążącym tekstem jest wersja niemiecka.

21. Miejsce jurysdykcji

Jeśli klient jest sprzedawca w rozumieniu Handelsgesetzbuch (HGB) – niemiecki kodeks handlowy, jurysdykcja jest siedziba firmy pośrednika. W przeciwnym razie zastosowanie mają przepisy prawne Republiki Federalnej Niemiec.

AGB

LOI

© 2021 bestcapital.gmbh | All rights reserved.